ادب

Written by اکاډمي. د خپرېدنې څانګه: درې مياشتنۍ مجله

کله چي موږ د ادب په باره کښي څېړنه کوو نو هلته دا خبره بېخي واضح شي چي د اسلام له ظهوره سره سم په مغربي او اسلامي دنيا کښي چي کوم ارتباط پېدا شو نو په هغه کښي تر ټولو مهم رول د عربي ژبي ؤ. ځکه خو د عربي لغاتو څرک او د ځينو عربي تورو استعمال په هره لويه او کوچنۍ ژبه کښي ليدل کېږي.  

More Articles ...